Denisa Bodková so Šajmom

Etický kódex

Preambula

Uvedomujúc si dosah a spoločenskú zodpovednosť Refresheru, rozhodli sme sa vytvoriť Etický kódex Refresheru (ďalej len ako „etický kódex“).

Refresher má na prvom mieste svojich čitateľov, divákov a poslucháčov – prijímateľov obsahu. Refresher sa zaoberá a publikuje informácie, ktoré sú dôležité, podstatné, sú vo verejnom záujme, ale aj informácie, ktoré sú zaujímavé.

Hodnoty, zásady a pravidlá dodržiavajú všetci autori a spolupracovníci Refresheru pri publikovaní na všetkých platformách a kanáloch vrátane sociálnych sietí a snažia sa ich presadzovať v spoločnosti, v pracovnom aj v súkromnom živote.

Etický kódex Refresheru sa zakladá na zásadách ako pravdivosť, vyváženosť, objektivita a overovanie faktov. Vychádza z Manifestu Refresheru (ďalej len ako „manifest“) a z Etického kódexu novinára1 a Etického kodexu novináře2.

Manifest

Víziou Refresheru je budovať modernú generáciu s otvorenou mysľou, ktorá nevníma svet čierno-bielo. Tento cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom obsahu, ktorý tvoríme. Našimi hodnotami sú:

Slušnosť

Pod slušnosťou rozpoznávame také správanie človeka, ktoré sa prejavuje prispôsobením sa pravidlám spoločenského správania. Zároveň si uvedomujeme, že slušnými sa ľudia nerodia, ale stávajú. Preto by sme chceli aj my svojou činnosťou prispieť k slušnosti v spoločnosti.

Pravda

Ak je niečo možné označiť za primárnu hodnotu, ale aj cieľ novinárskej a redakčnej práce, je ňou pravda. Tá stojí na začiatku aj na konci a tvorí esenciálnu súčasť našej práce.

Nenásilie

Za násilie považujeme akékoľvek použitie alebo hrozbu použitia sily, a to tak v reálnom, ako aj v digitálnom svete, uskutočnené fyzickým alebo nefyzickým spôsobom. Všetky formy násilia odsudzujeme a staviame sa kategoricky proti nim.

Pomoc slabším

V nadväznosti na predchádzajúci bod sa pri svojej práci staviame na stranu slabších, znevýhodnených a tých, ktorým sa dejú neprávosti z akéhokoľvek dôvodu.

Tolerancia

Veríme, že ľudia rôznych národností, etník, pohlaví, ale i ľudia s rôznou sexuálnou orientáciou a transľudia sú si rovní. Bojujeme proti rasovej neznášanlivosti a extrémizmu prostredníctvom informácií poukazujúcich na skutočnosti, ktoré by mohli rozšíriť obzory mladým ľuďom. Snažíme sa o zrovnoprávnenie pohlaví vo všetkých oblastiach života a našou snahou je smerovať k slušnejšej a tolerantnejšej budúcnosti prostredníctvom edukatívneho obsahu, a to vo všetkých krajinách, kde pôsobíme alebo kam siaha náš vplyv.

Podpora lokálnych umelcov, podnikateľov a projektov

Od svojho vzniku podporujeme lokálne talenty. Či sú to podnikateľské sny, hudobné talenty, alebo iné projekty, ktoré potrebujú podporu. Snažíme sa neustále hľadať inovatívne prístupy, progresívnych jednotlivcov a skupiny. Ak robia niečo dobre, trochu inak, vyhradíme im čas v redakcii a priestor na webe. Budeme sa snažiť podporovať domáci talent čoraz viac.

Udržateľnosť a ekológia

Následky nezodpovedného prístupu k prírode a narábania s prírodnými zdrojmi môžu čoraz intenzívnejšie pociťovať obyvatelia celej planéty. Snažíme sa upozorňovať na tieto fakty a predstavovať spôsoby pre jednotlivcov alebo celú spoločnosť, ako žiť udržateľnejší život a zodpovedne pristupovať k ochrane životného prostredia, aby sme tak chránili prírodné bohatstvo a umožnili zdravý život aj budúcim generáciám.

Zodpovedný prístup k drogám

Neúplné a nedostatočné informácie vystavujú užívateľov drog mnohým zdravotným rizikám. Dalo by som im predísť zodpovedným prístupom a úplnou informovanosťou. Našimi článkami drogy nepropagujeme a snažíme sa upozorňovať na riziká ich užívania. Pracujeme však aj na tom, aby sme poskytovali informácie pre prípad, že sa človek rozhodne drogy užiť, aby to urobil v takom prostredí a forme, ktoré budú minimalizovať riziká a škody na zdraví (harm-reduction).

Etický kódex

1. Sloboda prejavu a základné zásady

2. Cenzúra

3. Výhrada vo svedomí a konflikt záujmov

4. Zdroje informácií

5. Autorizácia

6. Oprava

7. Konkurencia

8. Reklama

9. Ďalšie ustanovenia

Platnosť etického kódexu od: 1.9.2019.